قاتلی برای روح و روان کودکان امروزی؛

خشم اینترنتی ارمغان فیلم های ماهواره ای است

دیروزها کودکان که می خواستند بخوابند با لالایی مادر یا مادربزرگ به خواب می رفتند و امروزه ساعت ها بیدارند و به همراه پدر و مادر شبکه های مختلف ماهواره ای را تماشا می کنند.

آخرین اخبار