مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان:

هیچ جای نگرانی برای مردم از نظر سلامت آب وجود ندارد

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با اشاره به اینکه هیچ جای نگرانی برای مردم اصفهان از نظر سلامت آب وجود ندارد، اظهارکرد: آب مصرفی مردم با در نظر گرفتن شاخص های میکروبی بیوشیمیایی مکررا در آزمایشگاه آب مورد پایش و ارزشیابی قرار می گیرند.

مدیر مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان

بخش خصوصی راه حل آزمایشات سطح 2 هرند است/ در این رابطه نمی توان سلیقه ای عمل کرد

مدیر مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان گفت: خرید دستگاه آزمایشات سطح 2 مستلزم انجام آزمایشات نیست بلکه این اقدام می بایست با مجوز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به انجام رسد.

آخرین اخبار