اندیشه های لیبرالی؛ اقتصادی که حماسه نمی آفریند

مجموعه دولت های پس از جنگ همگی مجری سیاست های اقتصاد غیر اسلامی بودند که عواقب آن را نیز خود دیدند با این وجود و در کنار تاکیدات مکرر رهبری مبنی بر اقتصاد اسلامی و بومی، دولت یازدهم نیز در حال حاضر این سیاست ها را دنبال می کند…

آخرین اخبار