مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

نظر کشاورزان توسط نمایندگانی از خودشان منعکس می شود

دکتر بصیری مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی گفت: جلسات برگزار شده در باب حوزه زاینده رود نتایج مثبتی را در پی دارد و حضور نمایندگان کشاورزان در جلسات به واسطه انعکاس نظر کشاورز می تواند مفید واقع شود.

گزارش اصفهان شرق و انتظار کشاورزان بر اجرای مصوبات:

همه چیز درباره سفر وزیر نیرو به اصفهان

مسئولین با دست پر به اصفهان آمدند و لیکن آنچه می بایست مورد توجه جدی قرار گرفته شود تحقق انتظار کشاورزان زحمت کش شرق اصفهان در اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر نیرو به اصفهان می باشد.

آخرین اخبار