دکتر بانکی در پاسخ به سوالات اصفهان شرق:

سرگرمی های پیشرفته امروز آرامش عبادت را از جوان خواهد گرفت

استاد دانشگاه اصفهان گفت: آرامش و خلوتی که جوان برای عبادت نیاز دارد با توجه به سرگرمی های دیجیتالی جدید از بین می رود در حالی که در زمان قدیم سرگرمی ها بسیار محدود بود.

آخرین اخبار