همزمان با فرا رسیدن فصل سرد سال:

مراقب آغاز و یا تشدید اگزما درکودکان و افراد مستعد باشید

دکتر امیرهوشنگ احسانی گفت: خانواده ها باخشکی هوا و شروع فصل پاییز و زمستان مراقب آغاز یا تشدید اگزما در کودکان و افراد آسیب پذیر باشند.

آخرین اخبار