بازدید دکتر الله یاری از موزه مردم شناسی محمدآباد جرقویه

طی بازدیدی از موزه مردم شناسی محمد آباد مدیر کل سازمان میراث استان اصفها تاکید بر حفظ بناهای تاریخی شهر را داشت.

آخرین اخبار