انا المسیحی؛ ابکانی الحسین

چرا مسیحیان امام حسین را دوست دارند؟

حق چنان در من ِ مسیحی جوشید که از شدت محبتش مرا شیعه علی خواندند. ای آسمان گواه باش و ای زمین شهادت بده که من علی را دوست دارم.

آخرین اخبار