از فردا:

آغاز دوره آموزش تخصصی پوشش خبری بحران در بسیج رسانه استان اصفهان

دوره آموزش تخصصی پوشش خبری بحران در بسیج رسانه استان اصفهان از عصر فردا آغاز خواهد شد.

آخرین اخبار