دلیل کم شنوایی یا کری گوش چیست؟

پزشکان معتقدند بیشترین علت ناشنوایی ناگهانی به عفونت‌های ویروسی و واکنش‌های ایمنی بدن برمی‌گردد.

آخرین اخبار