جلسه بررسي سياست ها و برنامه هاي پيشگيري بهزيستي استان اصفهان

بعداظهري گرم ،پاياني شد براي حضور بسيار گرم و ثمر بخش مديران حوزه پيشگيري بهزيستي كشور

دكتر رضازاده رییس و مديران كل دفاتر توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور، در نشستي با حضور سرپرست، معاونين، روسا و مسئولين ادارات بهزيستي شهرستانهاي استان اصفهان به بررسي سياست ها و برنامه هاي پيشگيري بهزيستي استان اصفهان پرداختند.

آخرین اخبار