به مناسبت روز جهانی مقابله بابیابان زایی

دفتر پروژه ترسیب کربن در بخش بن رود با حضور مسئولین استانی افتتاح شد

مراسم افتتاح دفتر پروژه ترسیب کربن در بخش بن رود با حضور مسئولین اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان اصفهان افتتاح شد.

آخرین اخبار