بخشدار جرقویه سفلی خبر داد؛

گامی به منظور راحتی صاحبان صنایع با افتتاح اداره امور مالیاتی جرقویه

بخشدار بخش جرقویه سفلی از افتتاح دفتر امور مالیاتی جرقویه سفلی برای پوشش دو بخش جرقویه خبر داد.

آخرین اخبار