پس از سال ها انتظار؛

چشم شهر ورزنه به مرکز پلیس + 10 روشن شد

پس از سال ها پیگیری و چشم انتظاری مردم شهر ورزنه، دفترخدمات الکترونیک انتظامی پلیس +10 در این شهر افتتاح شد.

آخرین اخبار