شهردار شهر ورزنه:

اجرای بلوار خلیج فارس مطالبه مهم مردم ورزنه/ مناقصه 5 پروژه شهری در آینده انجام می شود

شهردار شهر ورزنه گفت: انجام کار فرهنگی کار یک نفر و ارگان به تنهایی نیست و همه برای تثبیت امور فرهنگی و جا دادن این مهم در برنامه های شهر باید دست به کار شوند.

شهردار شهر ورزنه

نظر مردم در پروژه های عمرانی از اولویت های شهرداریست

شهردار شهر ورزنه گفت: نظرات مردمی در اجرای پروژه های عمرانی شهر، اولویت اصلی ما در ارائه خدمات به مردم است و این امر در تحقق عدالت محوری نقش مثبت دارد.

آخرین اخبار