تکلیف چیست؟

دولت پول دارد یا نه!

دولت هم پول دارد هم پول ندارد. برای کارگر و کارمند پول ندارد. برای جوانان دم بخت پول ندارد. برای آن هایی که هشتشان گرو نه‌شان است پول ندارد. اما برای آن هایی که پول دارند پول دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات