معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:

تامین چهار و نیم درصد از حقابه گاوخونی در مهرماه

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: در یک ماه اخیر نزدیک به چهارو نیم درصد از حقابه تالاب از سد رودشتین به سمت گاوخونی روانه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات