بازرس ویژه ستاد خدمات سفر کشور در اصفهان:

طرح اتوبوس گردشگری در اصفهان دائمی شود

بازرس ویژه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور گفت:در سال همدلی و همزبانی دولت و مردم تدبیری بیاندیشند تا با همکاری شهرداری اصفهان طرح اتوبوس گردشگری و برنامه اصفهان گردی در طول سال نیز در قالب تور ادامه پیدا کند.

آخرین اخبار

تبلیغات