دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت:

دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان در دستور کار دادسرای اصفهان قرار گرفت

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان در دستور کار دادسرا قرار گرفت و قضات باید برای اجرا شدن آن همت گمارند.

آخرین اخبار