تشکل اقتصادی: مفاسد اقتصادی پس از برجام رکورد زد

رکورد در فساد؛ رکود در اقتصاد

نتایج ارزیابی ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران نشان می‌دهد در فصل بهار امسال شاخص فساد اقتصادی به اوج تاریخی خود رسیده است.

آخرین اخبار