گره خوردن سرنوشت ۲۵ ساله گاز ایران با نام وزیر نفت !

سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در توضیح علت اصلی توقف کرسنت گفته بود که به واسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند.

یوسف روزبهانی

ترکمنچای قلمداد کنیم یا فتح الفتوح بخوانیم

سؤال: برخی توافق ژنو3 را توافقی از نوع ترکمنچای قلمداد کرده اند و در مقابل برخی دیگر آن را فتح الفتوح نامیده اند، کدام دیدگاه درست است؟

آخرین اخبار