پژوهشگر فضای مجازی:

مبلغان دینی پاسخگوی نیاز معرفتی نسل جوان، در فضای مجازی باشد

مرتضی اصفهانی گفت: مبلغان دینی پاسخگوی به شبهات و ترویج معارف دینی در فضای مجازی، فرصتی را به حضور در فضای مجازی اختصاص دهند و پاسخگوی نیاز معرفتی نسل جوان باشند.

آخرین اخبار