عادات‌ غلطی که خطرناک‌تر از مصرف شکر است

اگر در چای و قھوه خود شکر نریزیم و به نوشابه و شیرینی ھم لب نزنیم، باز ھم ممکن است که در حال مصرف مقدار زیادی شکر باشیم.

آخرین اخبار