پیگیری های حمل و نقل جاده ی براآن جنوبی به کجا رسید

دکتر مقتدایی نماینده ی مجلس گفت: بنده با توجه به اقتضای نماینده بودنم پیگیر مسائل حمل و نقل جاده ی شرق اصفهان هستم.

آخرین اخبار