استاندار اصفهان:

مهاجرت عامل نیمی از افزایش جمعیت در اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: نیمی از افزایش جمعیت در اصفهان مربوط به مهاجرت‌هاست که باید با اتخاذ سیاست‌های لازم از تراکم جمعیت در شهر اصفهان جلوگیری کنیم تا جمعیت در سطح استان پراکنده شود.

آخرین اخبار