وقتی موسیقی به جای خداوند مونس تنهایی برخی افراد می شود؛

اعتیاد به موسیقی؛ تخیل گرایی در سایه توهم آرامش!

بی تردید همه جوامع بشری به ویژه جوامع مدرن غربی که از عقلانیت افراطی در زندگی خود برخوردارند بیش از پیش به عاطفه، محبت و عشق نیازمندند اما آیا راهبرد غرب مبنی بر پناه بردن به موسیقی توانست این مولفه ها را احیاء کند؟

آخرین اخبار