امیرحسین نوروزی:

آب به مثابه نفت برای شرق اصفهان و راهکارهای اقتصاد مقاومتی

از آنجایی که معیشت و منبع درآمد ساکنان شرق اصفهان متکی بر کشاورزی و یا کارهای مرتبط با آن می باشد آب در این میان نقش اصلی را تعیین می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات