در گفتگو با یک روانشناس و مشاور مطرح شد؛

پرهیز از افکار منفی در زندگی یک ضرورت است

تمرین های لازم در زندگی برای وفادار بودن امری بسیار مهم است. خانواده علاوه بر سرمایه های اقتصادی، مالی، برخوردار از سرمایه های روانشناختی مثل وفاداری است که منجر به احساس اعتماد و امنیت و رضایت زناشویی می شود و به نوعی وجود وفاداری نشان دهنده سلامت نظام خانواده است.

آخرین اخبار

تبلیغات