بررسی کیفیت حجاب در ادیان مختلف؛

یورش دیو سرمایه‌داری غرب به دژ مستحکم حجاب در ادیان مختلف

میل به مستور بودن و در پرده بودن زن امری فطری است و از همین باب در ادیان توحیدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از انجا که هدف ادیان عالم پرورش روح آدمی است لذا با افسار گسیختگی شهوات مخالف بوده و بر این اساس حجاب در ادیان مختلف امری تثبیت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات