نگرانی رهبری از حضور ایران در تجارت جهانی؛

خطر سقوط در دره WTO

پیوستن بهWTOدر حالی به عنوان راه حل بهبود اقتصاد و صنعت کشور مطرح می شود که بیشتر مشکلات اقتصاد ریشه داخلی داشته و پیوستن به تجارت جهانی در وضعیت فعلی نتیجه ای جز نابودی صنعت و تولید نخواهد داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات