توسط پژوهشگران شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان؛

نرم‌افزار مديريت انرژي بر اساس استاندارد جهاني طراحی شد

پژوهشگران شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان موفق به تدوین و ساخت نرم افزار مدیریت انرژی براساس استاندارد جهانی ISO۵۰۰۱ شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات