اینجا شرق اصفهان

زمین پاک، زیر بار خشکسالی و وضع معیشت کشاورزان فراموش شد

راهنمای تخصصی طبیعت گردی بخش بن رود گفت: امسال هیچ اقدام عملی در راستای روز زمین پاک صورت نگرفت زیرا وضعیت منطقه و معیشت مردم در زیر با ر خشکسالی به خطر افتاده است.

آخرین اخبار

تبلیغات