کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی:

آشنایی با ۱۲۰ نوع اعتیاد نوپدید «N.P.S»/ تشخیص این مواد از سوی والدین صفر است

کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی اردستان گفت: موادهای N.P.S با ۱۲۰ نوع و به شکل های مختلف در ایران وجود دارد که تشخیص آن از سوی والدین صفر است.

آخرین اخبار

تبلیغات