مهدی نجفی:

فرار ذلت بار شاه؛ در سایۀ پایان سیطرۀ آمریکا بر ایران

بی شک انقلاب اسلامی ایران با شکوهترین انقلاب اعصار تاریخی است، زیرا در سه دهۀ اخیر به عینه برای همگان اثبات شد قیام مردم ایران نه علیه شخص شاه بلکه بر علیه دولتمردان کاخ سفید بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات