قدرتی:

کاروانسرای شاه عباس شاهتور با بی توجهی متروکه شد

مسئولان محترم توجه ویژه به آثار تاریخی واقع در دل شاهتور داشته باشند تا با دست بی توجهی این بنا ها را به متروکه نسپاریم.

آخرین اخبار