ﻣﺎﺟﺮاﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ و روایتی از ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ

ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ همچنان بیمه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺭا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧمی‌کنند اما ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩه و ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺪاﺭﺩ.

آخرین اخبار

تبلیغات