بمناسب ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه؛

وحدت حوزه و دانشگاه و چالش های پیش رو

ضرورت ورود حوزه و دانشگاه به تئوری پردازی در موضوعات اقتصادی امری غیر قابل انکار است، متأسفانه اقتصاد بیمار کشور و نیز فقر تئوریک و نرم افزاری در موضوعات اقتصادی همه و همه بیانگر ضعف حوزه و دانشگاه در مقولۀ اقتصاد مقاومتی است

آخرین اخبار

تبلیغات