رئیس جمهور با والده سردار شهید حسین خرازی دیدار کرد

رئیس جمهور گفت: در هر محور عملیاتی که لشکر امام حسین(ع ) و شهید خرازی حضور داشت ما به پیروزی در آن عملیات مطمئن بودیم.

آخرین اخبار

تبلیغات