مریم شجاعی:

اوست اسوه ی بی همتای برادری

قطره های آب، از میان انگشتانش می چکد و بر روی آب حلقه های کوچک و بزرگ می آفریند.

آخرین اخبار