ضارب “شهید خلیلی” دوشنبه آینده محاکمه می شود

ضارب شهید علی خلیلی دوشنبه هفته آینده در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود.

آخرین اخبار