شهردار اصفهان

حل مشکل زاینده رود در صدر اولویت کاری ما قرار دارد

شهردار اصفهان گفت: حضور ابتکار در همایش چتر همکاری توانست در تسریع احیاء تالاب گاوخونی کمک کند و تمام این اقدامات در راستای حل مشکل آب زاینده رود است.

آخرین اخبار