اصفهان؛

کشاورزان کشور به ۵ میلیون تن کود نیاز دارند

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: کود مصورفی کشاورزان کشور ۵ میلیون تن است

آخرین اخبار