گزارش کامل از فعالیت:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ورزنه مرکز نمونه استان اصفهان در سال 93

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر ورزنه به عنوان مرکز نمونه استان اصفهان در سال 93 انتخاب شد.

آخرین اخبار