پیام روحانی به کنگره فرهنگ و هنر روستا

عشایر و روستائیان نقش بی بدیلی درحراست از تمامیت سرزمینی و هویت ملی دارند

رئیس جمهوری تاکید کرد: عشایر و روستائیان نقش بی بدیلی در حراست از تمامیت سرزمینی و هویت ملی این مرز و بوم دارند.

آخرین اخبار