در کنگره سراسری پزشکی مولکولی مطرح شد

افزایش بیماری‌های ژنتیکی برای کودکان‌/‌پیشگیری از تولد فرزندان مبتلا با تکنولوژی توالی یابی نسل جدید

مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: زمانی بیمارهای عفونی و تنفسی باعث مرگ و میر کودکان می‌شد اما امروز درصد کودکانی که در بیمارستان‌ها به علت ژنتیکی بستری می‌شوند رو به افزایش است.

آخرین اخبار