فروغی:

موبایل کنترلی توسط محققان دانشگاه آزاد اصفهان طراحی شد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت: محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اصفهان اقدام به طراحی موبایل کنترلی کردند.

آخرین اخبار