مدیرمسئول روزنامه کیهان:

آقای رئیس جمهور! تعویض اسکناس 1000 تومانی با 500 تومانی که افتخار نیست

حسین شریعتمداری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی و تلقی مبادله UF6 با کیک زرد به عنوان یک دستاورد برجام، گفت: این موضوع ترجمان دیگری از همان فرمول است که «اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم».

آخرین اخبار