بازی تکراری حاشیه سازی ها در دولت همزمان با مناقشه قراردادهای نفتی

دعوای کنسرت برای فراموشی کرسنت

واقعیت آن است که درست است که دولت، باشگردهای امنیت روانی با مردم برخورد می کند، ولی این خود نشان دهنده آن است که دولت نقطه افول خود را دیده و دریافته که تا رسیدن به آن فاصله زیادی ندارد.

آخرین اخبار