عضو کمیسیون بهداشت شورای شهر اصفهان:

چالش امروز استان اصفهان، خشکسالی و کمبود بارش‌ها است

عضو کمیسیون بهداشت شورای ‌شهر اصفهان گفت: با توجه به کمبود بارش‌ها در منطقه، خشکسالی اصفهان دیگر بحران تلقی نمی‌شود و در واقع مشخصه زیست محیطی اصفهان است.

آخرین اخبار