از سوپر من دیروز جهان اسلام تا بازنده بزرگ /اردوغانیسم چه بر سر ترکیه آورده است؟

سه سال پیش بود که رژیم صهیونیستی اعلام کرد دیگر برای بهبودی روابط با اردوغان تلاش نخواهد کرد. به عبارت دیگر تهدید کرد که دیگر بدنبال اردوغان نخواهد دوید.این برای دو سال تلاش این رژیم برای بهبودی روابط بعد از داستان مرمره بود

آخرین اخبار